• Huishoudelijk reglement

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT H.V. TONEGIDO

  1. Doel van onze vereniging

  De vereniging heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de handbalsport. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: - het houden van wedstrijden, zowel in competitieverband als op vriendschappelijke basis, onder leiding van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). - de training van alle leden te verzorgen. - het organiseren van evenementen op het gebied van de handbalsport.

  2. Leden en stilstaande leden

  Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de handbalsport actief beoefenen of beoefend hebben en als zodanig, na schriftelijke aanmelding, door het bestuur zijn toegelaten. Stilstaande zijn zij die zich bereid hebben verklaart de vereniging financieel te ondersteunen waarbij hun lidmaatschap door blijft lopen ondanks dat men niet meer actief spelend lid is. De bijdrage voor stilstaande leden is € 20,00 per jaar.

  3. Lidmaatschap

  Het lidmaatschap vangt onmiddellijk aan na inschrijving als zodanig in de registers van de vereniging. Het lidmaatschap eindigt - door overlijden van het lid - door opzegging van het lid - door opzegging namens de vereniging - door ontzetting Opzeggingen dienen schriftelijk gedaan te worden voor 1 april van ieder verenigingsjaar. Dit in verband met het indelen van de teams en opgave bij de bond van de teams die deelnemen in het volgende seizoen. Wanneer het lidmaatschap na 1 april of in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft, behoudens bij overlijden, de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

  4. Blessureregeling

  Deze gaat in als men langer dan 3 maanden is geblesseerd. Vooraf betaalt men gewoon de hele contributie. - Nadat de geblesseerde weer gaat handballen wordt gekeken hoeveel maanden men niet heeft kunnen handballen - Voor elke maand die men niet heeft kunnen spelen en trainen krijgt men de helft van de maandcontributie terug. - Kan men wel trainen maar niet spelen dan krijgt men een kwart van de maandcontributie terug.

  5. Verplichtingen

  De leden zijn verplicht: - afbericht te doen voor de wedstrijden en/of trainingen. - zaaldienst te draaien (vanaf de C-jeugd) en bij niet opkomen is men uitgesloten van de eerstvolgende wedstrijd. - kantinedienst te draaien (vanaf 18 jaar) - heren vanaf 18 jaar worden ingedeeld voor oud papier ophalen. - dames vanaf 18 jaar worden ingezet als gastvrouw bij wedstrijden. - de contributie binnen de gestelde termijn te voldoen. De vereniging zal ten allen tijde de verhogingen van het Nederlands Handbal Verbond volgen. - Ouders van jeugdleden en senioren leden zijn verplicht om tenminste één vrijwilligerstaak voor de vereniging uit te voeren naast het ophalen van het oud papier.

  6. Boetes en schorsingen

  Indien er door de Bond boetes worden opgelegd is het bestuur gerechtigd deze aan de desbetreffende leden door te berekenen. Deze regeling geld onder andere bij het niet op komen dagen bij wedstrijden die ruim van tevoren bekend zijn bij het team. De boetelijst wordt door de Bond ieder jaar vastgesteld. Bij ongeoorloofd of onbehoorlijk gedrag kan een lid voor bepaalde tijd worden geschorst.

  7. Privacybeleid

  Wij hebben regels opgesteld omtrent ons privacybeleid. Elk lid wordt geacht hier kennis van te nemen via website of inschrijfformulier. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of de Statuten van de vereniging niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur